Vi är varandras arbetsmiljö

Allt som sker på din arbetsplats under en dag påverkar hur du mår och hur alla andra mår. Det handlar förstås om arbetsuppgifter och hur de genomförs men också om gemenskap, relationer och hur vi kommunicerar med varandra. Att skapa och behålla en god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar och förutsätter ett bra samarbete i arbetsgruppen och på hela arbetsplatsen.

Ett samarbete som förbättrar

Programmet Hållbar vardag på jobbet ger er bättre förutsättningar att uppnå mål, genomföra planer och leva upp till förväntningar som ställs. Se det som en inspirerande guide i den gemensamma resan mot en mer hållbar vardag på jobbet. I början av resan kommer ni tillsammans fram till vilka problem som finns och längs vägen skapar ni de idéer till förändring som genomförs för att nå slutmålet; en arbetsmiljö som håller oss friska och som hjälper oss att må bra så att vi kan göra ett riktigt bra jobb.

Process och upplägg

Bara tillsammans kan vi skapa förståelse för varandra, samsyn och den kraft som behövs för att genomföra bestående förändringar. För att verkligen lyckas med att gå från ord till handling är det viktigt att ta små steg i önskad riktning.

Processen består av fem steg – från nuläge till nyläge. Under respektive steg och uppgift finns förklarat VAD ni ska svara på och resonera om. En del frågeställningar besvaras gemensamt och andra individuellt. De är markerade med G respektive I.

Min arbetsvardag idag

Innan ni sätter igång med det gemensamma arbetet är det bra att först själv ha tänkt till igenom frågeställningarna. Då blir det lättare att komma igång med diskussionerna i gruppen. Dessutom säkerställer du att det som just du tycker är viktigt kommer upp på bordet. För att svara på frågorna kan du med fördel göra eller om du redan gjort se tillbaka på det första steget i det individuella programmet (länk)

Uppgiften kan du göra i den fysiska boken på sidan 8-9 eller via länken nedan.

1. Vår arbetsmiljö idag

För att upptäcka vad vi vill förändra är det bra att veta var vi står idag. Utan att känna till var vi befinner oss är det svårt att sig mot nya mål.

I uppgiften Riskfaktorer inventerar ni de arbetsmiljöproblem som finns på arbetsplatsen, hur de påverkar er samt hur angelägna ni är att åtgärda dessa.

I uppgiften Friskfaktorer listar ni vad som fungerar bra på arbetsplatsen och hur detta påverkar gruppen.

Uppgifterna kan ni göra i den fysiska boken på sidan 13-19 eller via länken nedan.

Det är avgörande att mod finns. Mod att säga hur det är – både det som är bra och dåligt.

2. Ideer till förändringar

Nu ska ni tillsammans komma med idéer till förändringar. Ni ska dessutom göra en bedömning av vilka insatser respektive idé skulle kräva och vilka vinster det skulle kunna ge. Varje förändring kan ses som en investering i form av tid, pengar, energi, engagemang eller motivation. Och precis som i vanliga investeringskalkyler behöver vinsterna överstiga insatserna.

Uppgifterna kan ni göra i den fysiska boken på sidan 21-23 eller via länken nedan.

Att se och lösa arbetsmiljöproblem är att arbeta med verksamhetsutveckling.

3. Beslut och handlingsplan

Utifrån det gemensamma arbetet med arbetsmiljön idag och idéer till förändring är det dags att besluta vad som ska genomföras.

När ni sedan är klara över vilka förändringar som ska genomföras så utse en eller flera ansvariga samt under vilken tidsperiod respektive förändring ska vara genomförd.

Uppgifterna kan ni göra i den fysiska boken på sidan 25-27 eller via länken nedan.

Förankrade beslut är en förutsättning för framgångsrikt genomförande.

4. Genomförande och uppföljning

Nu ska planen realiseras och idéerna gå från ord till handling. Det är lättare sagt än gjort eftersom förändringar kan vara svåra att genomföra, både själv och i grupp.

Här finns hjälp för planering av förändring och löpande arbete av förändringarna. Det är den som är ansvarig för förändringen som dokumenterar och informerar gruppen om hur det går.

Uppgifterna kan ni göra i den fysiska boken på sidan 29-35 eller via länken nedan.

Bara tillsammans kan vi göra de förändringar som behövs för en hållbar vardag på jobbet.

5. Utvärdering – vår arbetsmiljö idag

Dags för utvärdering. Det innebär dock inte att samtliga förändringar behöver vara genomförda. Beroende på hur många och vilken typ av förändringar (enkla eller svåra) det handlar om kan arbetet med dom ta längre eller kortare tid.

Om ni misslyckas med en viss förändring är det bra om ni resonerar om varför, för att dra lärdom inför andra och framtida förändringar.

För att ni i gruppen ska få ut så mycket som möjligt av ert gemensamma arbete, och få förutsättningar till ytterligare förbättringar, ska ni både se tillbaka på de förändringar som genomförts samt blicka framåt.

Uppgifterna kan ni göra i den fysiska boken på sidan 37-39 eller via länken nedan.

Det ständiga arbetet för en hållbar vardag på jobbet ger vinster för alla.